چهارمین «نشست ارتقای علمی کارشناسان گفتاردرمانی مشهد »

چهارشنبه 29 بهمن

 اتاق بحث علمی بیمارستان قائم عج مشهد

ساعت 17تا19 

1. پیگیری نتایج پیشنهادات درمانی جلسات قبل

2. ارایه مطلب «تشخیص افتراقی اوتیسم» توسط اقای خدادوست

(سومین جلسه از 5 جلسه اختصاص یافته به موضوع اوتیسم)

3. کیس ریپورت و بررسی پیشنهادات پلان ارزیابی و درمان