#پنجD که در صورت عدم نتیجه گیری از درمان باید بررسی شود:


1.Diagnosis
2.Drug(treatment)
3.Dose
4.Duration of treatment
5.Different treatment