مهدی خدادوست

کتاب جامع خط مشی بالینی

دانشجویان ترم های پایین رشته آسیب شناسی گفتار وزبان علاقه زیادی به کسب اطلاعات معتبر در مورد این رشته و اینده بالینی آن دارند. کتابی که دراین پست جهت دانلود در دسترس قرار گرفتهُ بهترین گزینه دراین مورد است. البته درمانگران و سایر مرتبطرین با اختلالات گفتار وزبان نیز میتوانند از مطالب آن بهره ببرند.

دانلود کتاب راهنمای بالینی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مشکلات گفتارو زبان در صرع

دانلود مشکلات گفتارو زبان در صرع

از: آقای خدادوست

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۵۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مشاوره جهت افزایش میزان توجه و تمرکز در ADHD

دانلود مشاوره جهت افزایش توجه و تمرکز در ADHD
۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

تونبخشی در اختلالات بلع

دانلود توانبخشی گفتاری در اختلالات بلع

از: خانم فاطمی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

درمان تسهیل دهانی صورتی

دانلود درمان تسهیلی دهانی صورتی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

آبریزش دهان (Drooling)

دانلود آبریزش دهانی(Drooling)

از: آقای علیرضا توان

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مشکلات گفتاری در کودکان فلج مغزی

دانلود مشکلات گفتاری در فلج مغزی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

درمان های غیرگفتاری در فلج مغزی

دانلود درمان های غیر گفتاری در فلج مغزی

از : خانم بالاور

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مقاله غفلت یکطرفه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ووبیش فعالی

دانلود مقاله غفلت یکطرفه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ووبیش فعالی

چکیده

زمینه و هدف : توجه بینایی–فضایی توانایی انتخاب قسمتی از فضای بینایی-فضایی برای پردازش کارآمد اطلاعاتی است که از آن فضا منشعب می شوند. افراد به طور طبیعی در توجه بینایی-فضایی مقداری سوگیری نشان می دهند. جهت این سوگیری در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه با افراد سالم متفاوت است. این تفاوت گاهی به شکلی است که افراد مبتلا به این اختلال، نسبت به اطلاعات بینایی یک سمت از فضا تا اندازه ای بی توجهی نشان می دهند که منجر به غفلت یکطرفه در آن نیمه از فضا می شود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی چگونگی سوگیری توجه بینایی-فضایی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه زیرگروه ترکیبی و کودکان سالم بود.7

روش بررسی: در این مطالعه که از نوع بررسی مقطعی می باشد، 15 کودک 10 ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه زیرگروه ترکیبی با 15 کودک -عادی همسان شده از لحاظ سن و جنس و پایه ی تحصیلی، شرکت کردند.این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت احراز معیارهای ورود توسط آزمون هوش وکسلر و مقیاس برتری دستی ادینبورگ و به منظور ارزیابی توجه بینایی-فضایی توسط آزمون  star cancellation مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج آزمونStar Cancellation  در دو گروه سالم و زیرگروه ترکیبی اختلال بیش فعالی/نقص توجه تفاوت معناداری داشت.(Pیکطرفه در زیرگروه ترکیبی اختلال بیش فعالی/نقص توجه، مشاهده شد و این غفلت یکطرفه بیشتر در سمت چپ بود.

نتیجه گیری: توجه بینایی- فضایی در دو گروه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه و کودکان سالم تفاوت معناداری دارد. غفلت یکطرفه به عنوان یک مشکل مهم در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه باید مورد بررسی های بیشتر و دقیق تر قرار گیرد.

کلید واژه ها: اختلال بیش فعالی/نقص توجه، توجه بینایی- فضایی، غفلت یکطرفه

 نویسندگان:

خاطره برهانی، فرانک علی آبادی، مهدی علیزاده، دکتر نسرین امیری، مرضیه کاظم طرقی، قربان تقی زاده حاجلوئی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

توانبخشی گفتاری در فلج مغزی

دانلود توانیخشی گفتاری در فلج مغزی
۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

توانبخشی گفتار شکاف کام

دانلود توانبخشی گفتار شکاف کام

از: آقای خدادوست

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

ماساژدرمانی دراختلالات بلع

دانلود ماساژدرمانی در اختلالات بلع

از :خانم دانا

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

ارزیابی توجه

دانلود اسلاید آموزشی ارزیابی توجه

از : آقای خدادوست

۲۴ دی ۹۲ ، ۱۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

دستورالعمل برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت

نگاهی اجمالی به برنامه لیدکامب

برنامه لیدکامب یک روش رفتارگرایانه برای درمان لکنت در کودکان پیش دبستانی است . در این برنامه یکی از والدین یا شخص مهم دیگر زندگی کودک ، درمان را در محیط روزمره او ارایه می کند. والد کودک چگونگی انجام این کار با کودک را در طی جلسه های هفتگی در کلینیک گفتارمی آموزد. در این جلسه ها، آسیب شناس گفتار، والد را آموزش می دهد تا در محیط گفتاری روزمره کودک درمان را انجام دهد و به اندازه گیری روزانه شدت لکنت در وی بپردازد. اندازهگیریها ی والد توام با اندازه گیریهای آسیب شناس گفتار در جلسات کلینیک، اجرای این برنامه را هدایت می کند .

آسیب شناس گفتار همچنین در این جلسه های کلینیکی هفتگی، درمان را بازبینی و اصلاح می کند ومطمئن میشود که این برنامه یک تجربه مثبت و لذت بخش برای کودک است.

این برنامه در دو مرحله اجرا می شود. در طی مرحله 1، والد و کودک هفته ای یک بار در کلینیک گفتار حضور می یابند و والد هر روز درمان را در محیط روزمره کودک انجام می دهد . زمانی که لکنت کودک به یک سطح بسیار پایین می رسد، مرحله دوم آغاز می گردد. در مرحله 2، در طی یک دوره چند ماهه یا چند ساله، والد درمان را کمتر انجام می دهد و کودک و والد کمتر در کلینیک حاضر می شوند، مشروط براینکه سطح پایین لکنت که در پایان مرحله 1 به دست آمده است همچنان حفظ شود.

برنامه لیدکامب دارای تعدادی اجزای اصلی است اما کاربرد آنها برای هر کودک حالت فردی پیدامیکند. این برنامه بر اساس روش شرطی فعال قرار دارد که در آن به کودکان آموزش داده نمی شود که از یک الگوی گفتاری متفاوت نظیر کند کردن گفتار استفاده کنند، و از والدین نیز نمیخواهند که محیط کودک را با هدف تسهیل روانی گفتار تغییر دهند. اما زمانی که برای اجرای موفقیت آمیز برنامه لازم به نظر آید، والدین ممکن است به سازگار ساختن روال عادی خانواده و تغییر برخی از جنبه های مرتبط با سبک تعاملیشان در گفتگوهای درمانی سازمانیافته بپردازند.

برنامه لیدکامب به صورت یک طرح پژوهشی مشترک میان مرکز پژوهش لکنت استرالیا و رشته  آسیبشناسی گفتار در دانشگاه سیدنی و واحد لکنت خدمات بهداشتی بانکستون(Bankstown)سیدنی به وجود آمد. تحقیقات جاری نشان می دهد که این برنامه در آینده دستخوش تغییر خواهد شدکه در این صورت، این کتابچه راهنما دوباره مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. اولین ویرایش این کتابچه راهنما در سال 2001 به نگارش در آمد.

این کتابچه ی راهنما شیوه های اصلی برنامه لیدکامب را عملیاتی می سازد. این کتابچه در ابتدا به عنوان منبعی برای پژوهشگران بالینی بدین سبک منتشر شد. اما به آسیب شناسان گفتار که اجرای برنامه لیدکامب را در نظر دارند توصیه می شود که دانش خود نسبت به برنامه لیدکامب را با مطالعه متون بیشماری که اطلاعات دقیقتری در مورد این برنامه فراهم می آورد و پژوهش هایی که زیر بنای می باشند توسعه بخشند. نوشته ها و تحقیقات مفصلی درباره برنامه لیدکامب وجود دارد. این متون که شامل کوشش های بالینی و سایر پژوهش های بالینی مرتبط با درمان است در صفحه "انتشارات" وبگاه  http://www.fhs.usyd.edu.au/asrc (ASRC) مرکز تحقیقات لکنت استرالیافهرست شده اند. این برنامه در کتاب "برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت: راهنمای درمانگر" به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است که میتوان آن را از وبگاه مرکز تحقیقات لکنت استرالیاسفارش داد. این وبگاه همچنین اطلاعات دقیقی در زمینه برنامه آموزش مداوم تخصصی (ASRC)در زمینه لکنت فراهم میکند که شامل کارگاههایی در مورد برنامه لیدکامب میشود. به آسیب شناسان گفتار توصیه می شود که قبل از استفاده از برنامه لیدکامب، در یکی از این برنامه های آموزش مداوم حرفهای شرکت کنند. یک کنسرسیوم بین المللی آموزشدهندگان برنامه لیدکامب شامل چند کشور وجود دارد که در خبرنامه مرکز تحقیقات لکنت استرالیا چاپ سپتامبر توصیف شده است و می توان از همان وبگاه آن را انتقال داد ( پس از ورود به وبگاه فوق به قسمت“Lidcombe Program Trainers مراجعه نمائید.)

 

 

دانلود دستورالعمل برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت

 

ترجمه توسط: خانم دکترشیرازی ، خانم دکتر یادگاری

۲۴ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

آشنایی با فرآیند استربوسکپی

دانلود اسلاید آموزشی با عنوان  آشنایی با فرآیند استروبوسکوپی
۱۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست