تصویر فوق به روش تشخیصی « پاسخ به مداخله » اشاره دارد. روشی که این روزها در ارتباط با کار پایان نامه ام در موردش مطالعه میکنم. امیدوارم به زودی در فرصتی بتوانم در مورد این روش و کاربرد آن در حیطه اختلالات یادگیری چیزهایی بنویسم و مطالبی قرار بدهم...