مهدی خدادوست

۲۳ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

مقاله "تأثیر روش آواز آهنگین برکیفیت گفتار کودکان درخودمانده"

 "تأثیر روش آواز آهنگین برکیفیت گفتار کودکان درخودمانده"

نویسندگان: دکتر ندا فردوسی و همکاران

هدف

: درخودماندگی اختلالی تحولی است که مشخصة آن وجود ناهنجاری در رفتار اجتماعی، زبان و شناخت است. با وجود آنکه بیش از 25 درصد کودکان درخودمانده بی کلام هستند، اما برای بهبود وضعیت کلامی آنها هنوز راهکارهای مداخله ای و بالینی کافی ارائه نشده است. این پژوهش اولین بار براساس خصوصیات نوایی زبان فارسی، تأثیر روش آواز آهنگین را با اقتباس از مدل آلبرت، هلم واسپارکس ( 1973 ) طراحی وتأثیر آن را بر کیفیت گفتار این کودکان بررسی کرده است. از آنجاکه تأثیراین روش بر سایر زبانها اثبات شده، هدف این پژوهش آن است که با اجرای این روش، گامی درجهت تسهیل مشکلات گفتاری کودکان درخودماندة فارسی زبان برداشته شود.

روش : این پژوهش ازنوع کاربردی و نیمه تجربی است. پس از پژوهش آزمایشی که روی یک کودک درخودماندة 10 ساله به صورت موردی و در مدت یک ماه انجام شد و نتایج مؤثری به دست آمد، 13 نمونه (نُه نفر بی کلام) درمرکز اوتیسم اصفهان به صورت نمونة دردسترس انتخاب شدند. شاخصهای کیفیت گفتار آنها شامل میانگین طول پارهگفتار، تعداد فعل، سرعت گفتا رتوصیفی و درصد پژوا ک گویی به صورت مصاحبة مستقیم و آوانگاری نمونه های گفتاری محاسبه و رشد مهارتهای گفتاری و زبان بیانی آنها نیز با آزمون سنجش رشد نیوشا ارزیابی شد. همة شاخص ها دوبار به صورت پیش آزمون و پس آزمون بررسی و تحلیل آماری شدند و هر آزمودنی به عنوان کنترل خودش ارزیابی شد. شایان ذکر است که روش آواز آهنگین به مدت چهار ماه و در قالب 48 جلسة 20 تا 30 دقیقهای (سه روز درهفته) اجرا شد.

یافته ها: بعد از اجرای روش آوازآهنگین، شاخص های کیفیت گفتار پیوسته، میانگین طول پاره گفتار،تعداد فعل،  سرعت گفتارتوصیفی به صورت معنا داری افزایش p=) 0/001 ) و درصد پژواک گویی یا اکولالیا به صورت معنا داری کاهش یافت .(p=0/007)پیشرفت مهارتهای گفتاری و زبان بیانی کودکان نیز درآزمون رشد نیوشا چشمگیر بود.

نتیجه گیری: روش آواز آهنگین بر شاخصهای کیفیت گفتارکودکان درخودمانده تأثیرمثبت دارد، بنابراین توصیه می شود از این روش به عنوان یکی از درمانهای مکمل درگفتاردرمانی این کودکان استفاده شود.

کلیدواژه ها

:
درخودماندگی (اوتیسم)، روش گفتاردرمانی آواز آهنگین، خصوصیات نوایی زبان

دانلود مقاله تأثیر روش آواز آهنگین برکیفیت گفتار کودکان درخودمانده

فصلنامه تازه های علو م شناختی،سال

15 ، شماره 3، پاییز۱۳۹۲
۳۰ دی ۹۲ ، ۰۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مقاله "بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری"

مقاله "بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری"

نویسندگان: سیده سارا آقایی ثابت و همکاران

هدف: تعدادی از پژوهش ها نشان داده اند که مشکلات خواندن با نارسایی های دیداری مرتبط است، اما پژوهشهایی که به تأثیر مداخلات دیداری بر عملکرد خواندن (صحت خواندن، نوع و تعداد اغلاط خواندن و درک مطلب) پرداختهاند اندکاند و نتایج آنها نیز متناقض. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرات احتمالی مداخلة دیداری بر عملکرد خواندن در گروهی از دانش آموزان مبتلا به مشکلات خواندن و واجد نارسایی کارکردهای بینایی است.

 روش: در این پژوهش که طرح آن از نوع شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گواه است، پس از ارزیابی بینایی، 10 نفر از کودکان مبتلا به مشکل خواندن که واجد نارسایی کارکردهای بینایی بودند به عنوان گروه آزمایش و 10 نفر از خوانندگان ماهر که از نظر بینایی نیز سالم بودند ، به عنوان گروه گواه انتخاب شدند.

پس از ارزیابی عملکرد عمومی شناختی، مهارتهای خواندن و کارکردهای پایة بینایی هر دو گروه، گروه آزمایش تحت

15 جلسه مداخلة دیداری قرار گرفت. پس از اجرای مداخلات، مجدداً همة آزمونها برای هر دو گروه اجرا شد و برای پیگیری دوباره، یک ماه بعد از پایان مداخله، کارکردهای پایة بینایی مورد سنجش قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان دادند که در گروه آزمایش همزمان با بهبود کارکردهای پایة بینایی، توانایی صحت خواندن و درک مطلب به طور معنا داری ارتقا و تعداد غلطهای خواندن به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

 نتیجه گیری: به نظر میرسد که مداخلة دیداری با بهبود بخشیدن به کارکردهای بینایی نارسا مرتبط با خواندن توانسته است سبب بهبود عملکرد خواندن شود؛ نتیجه اینکه مداخلة دیداری در بهبود خواندن مؤثر بوده است.از سوی دیگر، یافتههای این مطالعه تأثیر مداخلات دیداری بر مشکلات خواندن را نشان میدهد.

کلیدواژه ها

: مهارتهای خواندن، مداخلة دیداری، کارکردهای پایة دیداری

دانلود مقاله بهبود عملکرد خواندن از طریق مداخلات دیداری

 فصلنامه تازه های علو م شناختی،سال 15 ، شماره 3، پاییز۱۳۹۲

۳۰ دی ۹۲ ، ۰۹:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

دانلود کتاب جامع SLP-Medical-Review-Guidelines چاپ ASHA

با آشا آشنا هستید؟

جامعیت و چارچوب بندی علمی خاص آشا را می توانید در کتابSLP-Medical-Review-Guidelines مشاهده کنید.

دید علمی مستندُ جامعیت و طبقه بندی دقیق و کاربردی مباحث علمی از ویژگی های انجمن گفتارُزیان وشنوایی آمریکاست.

در آینده مطالب بیشتری از این انجمن در وبلاگ قرار خواهد گرفت.این کتاب همچون کتاب راهنمای بالینی که قبلا در این وبلاگ معرفی و جهت دانلود در دسترس تان قرار گرفت،به ارایه یک دید جامع وطبقه بندی شده از حیطه های آسیب شناسی گفتار،انواع اختلالات گفتار و زبان و ارزیابی و درمان آنها، ابزار های آسیب شناسی گفتاروزبان و... می پردازد.

   جهت دانلود کتاب اینجا کلیک کنید.

۲۶ دی ۹۲ ، ۱۳:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

آبا تمارض در حیطه کاری آسیب شناسان گفتار وزبان موضوعیت دارد؟

ارایه مطالب علمی در قالب پوستر یکی از راه های بهینه انتقال مطلب است. پوستر علمی زیر جزء پوستر های سایت digitalcommons.plattsburgh.edu است .

برای نمونه پوستر زیر با عنوان "آبا تمارض در حیطه کاری آسیب شناسان گفتار وزبان موضوعیت دارد؟" معرفی و جهت دانلود قرار داده شده است.

جهت دانلود پوستر اینجا کلیک کنید.

۲۶ دی ۹۲ ، ۱۲:۵۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی و درمان اختلالات زبانی پیش از دبستان در اهواز

گروه گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار می کند:

"کارگاه آموزشی دو روزه ارزیابی و درمان اختلالات زبانی پیش از دبستان" ویژه گفتار درمانگران، با 10 امتیاز باز آموزی

مدرس: استاد زهرا آقارسولی

زمان: 1 و 2 بهمن ماه 92

مکان: اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور- دانشکده پرستاری- سالن کارگاه شماره 2

به دلیل محدود بودن تعداد ثبت نام، متقاضیان هرچه زودتر با شماره 09166312518 تماس حاصل نمایند.

از : www.slp.iranslp.ir

۲۶ دی ۹۲ ، ۱۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

دانلود مقاله مروری بر آزمون های ارزیابی گفتار و زبان

نویسندگان: دکتر شهره جلایی و همکاران 

چکیده

زمینه و هدف : از آنجائی که آزمون های استاندارد ابزارهایی برای کمی کردن توانایی های گفتار و زبان و ویژگی های ارتباطی هستند، لذا برای ارزیابی،غربالگری، توصیف توانمندی های گفتار و زبان، تشخیص اختلالات مربوطه و بررسی روند درمان نیاز به ساخت و بکارگیری آزمون های استاندارد وجود دارد.در این مطالعه به منظور فراهم کردن دید جامعی از آزمون های ارزیابی گفتار و زبان،آزمون های مربوط به برخی از جنبه های گفتار و زبان بررسی شده است.

روش بررسی: این تحقیق یک مطالعه مروری بر روی آزمون های ارزیابی جنبه های مختلف گفتار و زبان بود. از آنجائی که انجمن گفتار-زبان و شنوایی به عنوان یکی از منابع کامل و مورد کاربرد آسیب شناسان گفتار و زبان است،در این مطالعه به بررسی دقیق آزمونهای موجود در سایت این انجمن پرداخته شده است.به دلیل وسعت آزمونها در جنبه های مختلف ارزیابی توانمندی های گفتار و زبان، صرفاً چهار جنبه ی پرکاربرد انتخاب گردید و سپس آزمونهای هر یک از جنبه ها از اولین آزمون ساخته شده در دنیا تا کنون (سال 2010 ) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

یافته ها: در این مطالعه 251 آزمون ارزیابی جنبه های مختلف گفتار و زبان بررسی شد که از این میان 54 آزمون مربوط به ارزیابی واج شناسی/تولیدی کودکان، 140 آزمون مربوط به ارزیابی زبان بیانی کودکان، 43 آزمون مربوط به ارزیابی زبان بیانی بزرگسال و 14 آزمون مربوط به ارزیابی طیف اوتیسم می باشد.

نتیجه گیری: طیف وسیع و متنوعی از آزمونهای استاندارد جهت ارزیابی جنبه های مختلف آسیب شناسی گفتار و زبان وجود دارد اگرچه که همچنان به ساخت آزمون در بسیاری از جنبه ها نیاز است.

کلید واژه ها: آزمون، ارزیابی، توانایی های گفتار و زبان

دانلود مقاله مروری بر آزمون های گفتار و زبان

۲۶ دی ۹۲ ، ۱۲:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

کتاب الکترونیک stuttering and cluttering

در این پست نسخه الکترونیک کتاب لکنت و بریده گویی نوشته David Ward را (که هم اکنون جزء منابع آزمون کارشناسی ارشد ایران نیز هست) جهت دانلود در دسترس شما قرار داده ایم.

Stuttering and Clutteringدانلود کتاب Stuttering and Cluttering

۲۶ دی ۹۲ ، ۱۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

تدوین برنامه ی آموزش مدون دانش آموختگان رشته ی گفتار درمانی

با توجه به قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و الزام کسب امتیاز آموزش مداوم توسط کلیه ی افرادی که به نوعی در سلامت جامعه دخالت دارند و با عنایت به لزوم به روز رسانی اطلاعات حرفه ای همکاران محترم، کلیه ی دانش آموختگان رشته ی گفتار درمانی ملزم به شرکت در برنامه های آموزش مداوم و کسب سالانه 25 امتیاز هستند.

برگزاری دوره های آموزشی مختلف تا کنون از طرف انجمن علمی گفتار درمانی ایران و دانشگاه ها بر اساس احساس نیاز جامعه ی گفتار درمانی ایران صورت می گرفت. در حال حاضر دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به برگزاری جلساتی برای تدوین برنامه ی آموزش مدون گفتار درمانی نموده تا بعد از تصویب و ابلاغ آن، تمامی همکاران در سراسر کشور بتوانند با شرکت در این برنامه ها که دانشگاه های کشور و انجمن علمی گفتار درمانی ایران مجری آن ها خواهند بود، از امتیاز بازآموزی و نیز ثمرات علمی و مهارتی آن ها بهره مند گردند.

بنابر این لازم است تمامی همکاران محترم شاغل به حرفه ی گفتار درمانی در سراسر کشور با مراجعه به سایت آموزش مداوم جامعه پزشکی به نشانی www.ircme.ir نسبت به عضویت در سامانه اقدام کنند و از زمان اجرای برنامه ها مطلع گردند. لازم به ذکر است که صدور و تمدید مجوز دفاتر کار و هرگونه فعالیت حرفه ای در این خصوص، منوط به ارائه ی امتیاز آموزش مداوم جامعه ی پزشکی خواهد بود.

 از : www.slp.iranslp.ir

 
۲۵ دی ۹۲ ، ۱۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

کتاب جامع خط مشی بالینی

دانشجویان ترم های پایین رشته آسیب شناسی گفتار وزبان علاقه زیادی به کسب اطلاعات معتبر در مورد این رشته و اینده بالینی آن دارند. کتابی که دراین پست جهت دانلود در دسترس قرار گرفتهُ بهترین گزینه دراین مورد است. البته درمانگران و سایر مرتبطرین با اختلالات گفتار وزبان نیز میتوانند از مطالب آن بهره ببرند.

دانلود کتاب راهنمای بالینی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۶:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مشکلات گفتارو زبان در صرع

دانلود مشکلات گفتارو زبان در صرع

از: آقای خدادوست

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۵۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مشاوره جهت افزایش میزان توجه و تمرکز در ADHD

دانلود مشاوره جهت افزایش توجه و تمرکز در ADHD
۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

تونبخشی در اختلالات بلع

دانلود توانبخشی گفتاری در اختلالات بلع

از: خانم فاطمی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

درمان تسهیل دهانی صورتی

دانلود درمان تسهیلی دهانی صورتی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

آبریزش دهان (Drooling)

دانلود آبریزش دهانی(Drooling)

از: آقای علیرضا توان

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مشکلات گفتاری در کودکان فلج مغزی

دانلود مشکلات گفتاری در فلج مغزی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

درمان های غیرگفتاری در فلج مغزی

دانلود درمان های غیر گفتاری در فلج مغزی

از : خانم بالاور

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

مقاله غفلت یکطرفه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ووبیش فعالی

دانلود مقاله غفلت یکطرفه در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه ووبیش فعالی

چکیده

زمینه و هدف : توجه بینایی–فضایی توانایی انتخاب قسمتی از فضای بینایی-فضایی برای پردازش کارآمد اطلاعاتی است که از آن فضا منشعب می شوند. افراد به طور طبیعی در توجه بینایی-فضایی مقداری سوگیری نشان می دهند. جهت این سوگیری در افراد مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه با افراد سالم متفاوت است. این تفاوت گاهی به شکلی است که افراد مبتلا به این اختلال، نسبت به اطلاعات بینایی یک سمت از فضا تا اندازه ای بی توجهی نشان می دهند که منجر به غفلت یکطرفه در آن نیمه از فضا می شود. هدف مطالعه ی حاضر بررسی چگونگی سوگیری توجه بینایی-فضایی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه زیرگروه ترکیبی و کودکان سالم بود.7

روش بررسی: در این مطالعه که از نوع بررسی مقطعی می باشد، 15 کودک 10 ساله ی مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه زیرگروه ترکیبی با 15 کودک -عادی همسان شده از لحاظ سن و جنس و پایه ی تحصیلی، شرکت کردند.این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و جهت احراز معیارهای ورود توسط آزمون هوش وکسلر و مقیاس برتری دستی ادینبورگ و به منظور ارزیابی توجه بینایی-فضایی توسط آزمون  star cancellation مورد بررسی قرار گرفتند.

یافته ها: نتایج آزمونStar Cancellation  در دو گروه سالم و زیرگروه ترکیبی اختلال بیش فعالی/نقص توجه تفاوت معناداری داشت.(Pیکطرفه در زیرگروه ترکیبی اختلال بیش فعالی/نقص توجه، مشاهده شد و این غفلت یکطرفه بیشتر در سمت چپ بود.

نتیجه گیری: توجه بینایی- فضایی در دو گروه کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه و کودکان سالم تفاوت معناداری دارد. غفلت یکطرفه به عنوان یک مشکل مهم در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه باید مورد بررسی های بیشتر و دقیق تر قرار گیرد.

کلید واژه ها: اختلال بیش فعالی/نقص توجه، توجه بینایی- فضایی، غفلت یکطرفه

 نویسندگان:

خاطره برهانی، فرانک علی آبادی، مهدی علیزاده، دکتر نسرین امیری، مرضیه کاظم طرقی، قربان تقی زاده حاجلوئی

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

توانبخشی گفتاری در فلج مغزی

دانلود توانیخشی گفتاری در فلج مغزی
۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

توانبخشی گفتار شکاف کام

دانلود توانبخشی گفتار شکاف کام

از: آقای خدادوست

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

ماساژدرمانی دراختلالات بلع

دانلود ماساژدرمانی در اختلالات بلع

از :خانم دانا

۲۵ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

ارزیابی توجه

دانلود اسلاید آموزشی ارزیابی توجه

از : آقای خدادوست

۲۴ دی ۹۲ ، ۱۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

دستورالعمل برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت

نگاهی اجمالی به برنامه لیدکامب

برنامه لیدکامب یک روش رفتارگرایانه برای درمان لکنت در کودکان پیش دبستانی است . در این برنامه یکی از والدین یا شخص مهم دیگر زندگی کودک ، درمان را در محیط روزمره او ارایه می کند. والد کودک چگونگی انجام این کار با کودک را در طی جلسه های هفتگی در کلینیک گفتارمی آموزد. در این جلسه ها، آسیب شناس گفتار، والد را آموزش می دهد تا در محیط گفتاری روزمره کودک درمان را انجام دهد و به اندازه گیری روزانه شدت لکنت در وی بپردازد. اندازهگیریها ی والد توام با اندازه گیریهای آسیب شناس گفتار در جلسات کلینیک، اجرای این برنامه را هدایت می کند .

آسیب شناس گفتار همچنین در این جلسه های کلینیکی هفتگی، درمان را بازبینی و اصلاح می کند ومطمئن میشود که این برنامه یک تجربه مثبت و لذت بخش برای کودک است.

این برنامه در دو مرحله اجرا می شود. در طی مرحله 1، والد و کودک هفته ای یک بار در کلینیک گفتار حضور می یابند و والد هر روز درمان را در محیط روزمره کودک انجام می دهد . زمانی که لکنت کودک به یک سطح بسیار پایین می رسد، مرحله دوم آغاز می گردد. در مرحله 2، در طی یک دوره چند ماهه یا چند ساله، والد درمان را کمتر انجام می دهد و کودک و والد کمتر در کلینیک حاضر می شوند، مشروط براینکه سطح پایین لکنت که در پایان مرحله 1 به دست آمده است همچنان حفظ شود.

برنامه لیدکامب دارای تعدادی اجزای اصلی است اما کاربرد آنها برای هر کودک حالت فردی پیدامیکند. این برنامه بر اساس روش شرطی فعال قرار دارد که در آن به کودکان آموزش داده نمی شود که از یک الگوی گفتاری متفاوت نظیر کند کردن گفتار استفاده کنند، و از والدین نیز نمیخواهند که محیط کودک را با هدف تسهیل روانی گفتار تغییر دهند. اما زمانی که برای اجرای موفقیت آمیز برنامه لازم به نظر آید، والدین ممکن است به سازگار ساختن روال عادی خانواده و تغییر برخی از جنبه های مرتبط با سبک تعاملیشان در گفتگوهای درمانی سازمانیافته بپردازند.

برنامه لیدکامب به صورت یک طرح پژوهشی مشترک میان مرکز پژوهش لکنت استرالیا و رشته  آسیبشناسی گفتار در دانشگاه سیدنی و واحد لکنت خدمات بهداشتی بانکستون(Bankstown)سیدنی به وجود آمد. تحقیقات جاری نشان می دهد که این برنامه در آینده دستخوش تغییر خواهد شدکه در این صورت، این کتابچه راهنما دوباره مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت. اولین ویرایش این کتابچه راهنما در سال 2001 به نگارش در آمد.

این کتابچه ی راهنما شیوه های اصلی برنامه لیدکامب را عملیاتی می سازد. این کتابچه در ابتدا به عنوان منبعی برای پژوهشگران بالینی بدین سبک منتشر شد. اما به آسیب شناسان گفتار که اجرای برنامه لیدکامب را در نظر دارند توصیه می شود که دانش خود نسبت به برنامه لیدکامب را با مطالعه متون بیشماری که اطلاعات دقیقتری در مورد این برنامه فراهم می آورد و پژوهش هایی که زیر بنای می باشند توسعه بخشند. نوشته ها و تحقیقات مفصلی درباره برنامه لیدکامب وجود دارد. این متون که شامل کوشش های بالینی و سایر پژوهش های بالینی مرتبط با درمان است در صفحه "انتشارات" وبگاه  http://www.fhs.usyd.edu.au/asrc (ASRC) مرکز تحقیقات لکنت استرالیافهرست شده اند. این برنامه در کتاب "برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت: راهنمای درمانگر" به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است که میتوان آن را از وبگاه مرکز تحقیقات لکنت استرالیاسفارش داد. این وبگاه همچنین اطلاعات دقیقی در زمینه برنامه آموزش مداوم تخصصی (ASRC)در زمینه لکنت فراهم میکند که شامل کارگاههایی در مورد برنامه لیدکامب میشود. به آسیب شناسان گفتار توصیه می شود که قبل از استفاده از برنامه لیدکامب، در یکی از این برنامه های آموزش مداوم حرفهای شرکت کنند. یک کنسرسیوم بین المللی آموزشدهندگان برنامه لیدکامب شامل چند کشور وجود دارد که در خبرنامه مرکز تحقیقات لکنت استرالیا چاپ سپتامبر توصیف شده است و می توان از همان وبگاه آن را انتقال داد ( پس از ورود به وبگاه فوق به قسمت“Lidcombe Program Trainers مراجعه نمائید.)

 

 

دانلود دستورالعمل برنامه لیدکامب در مداخله زودهنگام لکنت

 

ترجمه توسط: خانم دکترشیرازی ، خانم دکتر یادگاری

۲۴ دی ۹۲ ، ۰۵:۱۷ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست

آشنایی با فرآیند استربوسکپی

دانلود اسلاید آموزشی با عنوان  آشنایی با فرآیند استروبوسکوپی
۱۹ دی ۹۲ ، ۰۸:۵۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مهدی خدادوست