عشق و شباب و رندی مجموعه مراد ست

«چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد...»