سندروم “لاندائو و کلفنر“LKS)     Landau Kleffner)
AEA به طور معمول در کودکان سالمی که به صورت حاد یا پیشرونده توانایی بیان و درک زبان خود را از دست می دهند تشخیص داده میشودکه همزمان با تغیییرات نوار مغزی می باشد.
جهت دانلود فایل PDF با حجم 1Mb اینجا کلیک کنید.