با سلام

با توجه به سوال برخی همکاران در این مورد، چارچوب کلی نحوه محاسبه امتیاز پژوهشی مقالات رو در این پست قرار دادم. البته ممکن است این چارچوب در دانشگاه های مختلف تغییر اندکی داشته باشد.

نویسنده اول: فردی که بیشترین مشارکت را در اجرای پژوهش داشته است.

نویسنده مسئول: فردی که توان بیشتری در پاسخگویی در مورد مسایل نظری و اجرایی پروژه داشته باشد.

* در صورتی که نویسنده اول و مسئول یک نفر باشد، تنها امتیاز نویسنده اول به وی تعلق خواهد گرفت.